• English
  • Filipino

Cataracts

Eye Schematic Diagram

What is cataract?

A cataract is the clouding of the lens inside the eye. It causes blurring of vision that cannot be corrected with eyeglasses, contact lenses or corneal refractive surgery.

Who gets cataracts?

The most common kind of cataract is the one that develops with age. We are born with clear lenses, but cataracts develop as we get older.  In fact, almost half of the population will have a cataract by age 65.

Some conditions may increase the rate of cataract formation, such as trauma, systemic diseases like diabetes, and prolonged use of steroids.

Rarely, infants can have congenital cataracts. This is usually related to the mother having German measles, chickenpox other infections during pregnancy. Early cataracts may also run in the family.


Thin Cataract (top), Thick Cataract (bottom)

What should be done if one has cataracts?

A cataract usually starts very thin and practically unnoticeable, but gradually gets more and more cloudy with time. In the early stages, vision can be improved with eyeglasses.

Eventually, vision becomes blurry to the point that even eyeglasses cannot help and doing everyday tasks becomes difficult. The only solution at this point is cataract surgery.

What is phacoemulsification?

Modern cataract surgery (called phacoemulsification) is one of the safest and most effective eye procedures performed today. It involves the use of high frequency ultrasound to break up the cloudy lens into small pieces. After the cataract is removed, the eye surgeon inserts a clear lens in the same location your natural lens occupied. Because the wound is self-sealing, there is usually no need to suture the wound. The small wound also means that the healing is also faster.

Eye after cataract surgery

What are the benefits of cataract surgery?

Cataract surgery can restore the vision that was lost due to the cataract. Quality of life is also improved. You can do everyday tasks better and more comfortably with better vision.

Cataracts

Eye Schematic Diagram

Ano ang katarata?

Ang katarata ay ang panlalabo sa lente ng mata. Ito ay nagdudulot ng panlalabo sa paningin na hindi natutulungan ng salamin, contact lens o refractive laser surgery.

Sino ang nagkakaroon ng katarata?

Sa mga sanggol at bata, ang lente ng mata ay karaniwang malinaw o transparent na parang bagung-bagong salamin.  Ngunit habang tayo’y tumatanda, ang lente ng mata ay unti-unting nagkakaroon ng parang usok at lumalabo  Maihahambing ito sa salamin na, habang lumuluma, ay nagkakaroon ng gasgas at dumi, at unti-unting lumalabo.

Lahat ng tao ay magkakaroon ng katarata habang tumatanda.  Kalahati sa populasyon ay magkakaroon na ng katarata pagdating ng edad 65. Gayunpaman, may mga bagay na lalong nagpapabilis sa pagkapal ng katarata, tulad ng aksidente sa mata, mga sakit tulad ng diabetes, at mga gamot tulad ng steroid.


Thin cataract (top), Thick cataract (bottom)

Ano ang dapat gawin kung may katarata?

Kung nagsisimula palang ang katarata, maaring makatulong ang salamin upang mapaganda ang paningin. Ngunit kung kumakapal at lumalabo na ang lente, hindi na makakatulong ang mga salamin. Nakakasagabal na din sa araw-araw na Gawain ang panlalabo ng paningin. Tanging operasyon na ang kailangan sa ganitong sitwasyon.

Ano ang phacoemulsification?

Ang phacoemulsification ang modernong paraan ng operasyon sa katarata. Ito ay gumagamit ng ultrasound upang mapulbos ang katarata na hindi kailangan ng malaking sugat. Matapos matanggal ang katarata, naglalagay ng artipisyal na lens sa dating lokasyon ng katarata. Karaniwang hindi nangangailangan ng tahi ang sugat at mabilis itong gumaling.

Eye after cataract surgery

Ano ang mga benepisyo ng operasyon sa katarata?

Matapos ang operasyon sa katarata, maibabalik ang linaw ng paninigin na naapektuhan ng katarata. Magagawa na rin natin ang mga bagay na hindi na natin nagagawa dati dahil sa panlalabo ng paningin.